Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na sociální sítě

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(dále jako „Pravidla“)

1. Pořadatelem soutěže je Adam's vape s.r.o. se sídlem Stupkova 957/12, Olomouc, 779 00 IČO 08002037 zapsaná pod spisovou značkou C 77995 u Krajského soudu v Ostravě (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@adamsvape.cz, +420 730 546 823.

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže , kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • ●  soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována
  společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 • ●  společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají
  žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook
 • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených
z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 1. Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář, ze kterých surovin si myslíš, že se nová příchuť skládá.
 2. Počet vašich odpovědí není omezený.

3. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže od 13.09. do 18.09.2023. Tři výherce pořadatel vyhlásí 18.09.2023 na webových stránkách.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla,
  nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky
  či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

4. Soutěž má 3 výherce, každý z nich získá tuto výhru: Whisky Reserve. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
napíše mu do zprávy na Facebooku a sdělí mu údaje potřebné
pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti
  Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace
  s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěž, případně smluvním partnerům, kteří
  pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup,
  výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše
  v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Mgr. Marek Švorčík, e-mail: info@adamsvape.cz